Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Pity not to buy s.r.o., se sídlem Viktora Huga 468/11, 150 00, Smíchov, Praha 5, identifikační číslo: 14209357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 362097 („prodávající“ nebo „my“), upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění („zákon o ochraně spotřebitele“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“). Kupní smlouva je uzavíraná mezi prodávajícím a spotřebiteli nebo podnikateli („kupující“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na internetové adrese https://www.skodanekoupit.cz („e-shop). Na e-shopu prodáváme oblečení a dekorativní nebo dárkové předměty s automobilovou tematikou a také vstupenky na automobilové srazy a podobné akce.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek účinných v době uzavření kupní smlouvy prodávající zašle kupujícímu současně s potvrzením o přijetí objednávky ve formátu pdf.
  • Prodávající zpracovává některé osobní údaje kupujícího. O tom jak a proč se můžete dočíst zde.
  • Kupující může prodávajícího kontaktovat pomocí těchto údajů:

Adresa: Pity not to buy s.r.o., Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00
E-mail: toje(na)skodanekoupit(tecka)cz
Telefon: + 420 607 189 999

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu si kupující může zřídit svůj uživatelský účet („uživatelský účet“). Uživatelský účet přináší kupujícímu spoustu výhod, například v něm uvidí své předešlé objednávky a také ze svého uživatelského účtu může vytvořit objednávku. K vytvoření objednávky však uživatelský účet není nutný.
  • Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to nejpozději před provedením nákupu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem nebo přístupem přes externí logovací služby Google nebo Facebook. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit přístup ke svému uživatelskému účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí stranou.
  • V případě, že kupující zjistí, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do uživatelského účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně musí o takové situaci informovat prodávajícího. Prodávající následně může po dohodě s kupujícím uživatelský účet zablokovat.
  • Kupující bere na vědomí, žev případě, kdy poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo když to prodávající uzná za vhodné či nezbytné, může prodávající jeho uživatelský účet odstranit.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  • Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to do všech států, do kterých zboží prodávající doručuje.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na e-shopu, a to buď prostřednictvím uživatelského účtu, nebo bez registrace. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
   • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
   • nákladech spojených s dodáním zboží

(„objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a libovolně měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud si kupující všimne chyby v objednávce až po jejím odesláním, bez prodlení kontaktuje prodávajícího a o chybě ho informuje, aby se mohli dohodnout na dalším postupu.
 • Objednávku kupující vytvoří kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („e-mail kupujícího“).Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem doručení takového potvrzení o přijetí objednávky (akceptací).Uzavřením kupní smlouvy je kupující zavázán za zboží zaplatit.Spolu s tímto potvrzením objednávky zašle Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitel, tyto Podmínky ve formátu pdf.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (velké množství zboží, vysoká kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky. V takovém případě je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení objednávky ze strany kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V případě, kdy by došlo k zjevně technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávky, není prodávající povinen kupujícímu zboží za takto zcela zjevně chybnou cenu dodat. O chybě bude prodávající kupujícího informovat bez zbytečného odkladu na e-mail kupujícího a případně zašle kupujícímu pozměněnou nabídku. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem odsouhlasení takové nabídky kupujícím.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby uvedenými zde .
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a související administrativou.
  • Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu v případě, že kupující objedná množství produktů větší než obvyklé anebo za částku přesahující 10.000 Kč.
  • V případě bezhotovostní platby a platby bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající a kupující se dohodli na uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle ji v elektronické podobě na e-mail kupujícího.
 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy na osoby, kterés prodávajícím uzavírají kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupují „na IČO“).
  • Kupující, který je spotřebitel,má právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, telefonu, e-mailu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. V případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání zboží v několika zásilkách, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední zásilky zboží. Naopak pokud prodávající zasílá kupujícímu zboží pravidelně, lhůta se počítá od doručení první dodávky.
  • Existují i výjimky, kdy spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy podle tohoto článku nemá. Je tomu tak v případě:
   • pokud bylo zboží vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo bylo přizpůsobené jeho osobním potřebám, zejména v případě zboží na míru;
   • pokud se jedná o zboží, které bylo po jeho dodání vzhledem k jeho povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • pokud se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které kupující z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit;
   • pokud se jedná o smlouvu o využití volného času (třeba při nákupu vstupenek na akci), pokud má být termín plnění (akce) k určitému datu nebo v určitém období.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího (Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00) či na e-mail prodávajícího toje(na)skodanekoupit(tecka)cz. Kupující může odstoupit od smlouvy i jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy(v této lhůtě stačí zboží odeslat).Zboží nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  • Kupující si může zboží po jeho převzetí vyzkoušet pouze takovým způsobem, jakým by si ho mohl vyzkoušet v kamenné prodejně. Z doručeného oblečení tak například kupující nesmí sundávat cedulky a nesmí ho prát. V případě, že kupující užije zboží v rozporu s tímto odstavcem a způsobí na takovém zboží škodu, je prodávají oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu způsobené škody na zboží (náklady na uvedení zboží zpět do stavu, ve kterém ho prodávající bude moci prodat dalším zákazníkům) oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
  • Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bankovním převodem na bankovní účet kupujícího, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání a balné, a to bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo na účet, ze kterého prostředky přijal. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu na e-mail kupujícího.
  • Pokud prodávající spolu se zbožím zaslal nějaké další bezplatné plnění – dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
  • Zboží včetně všech dárků musí být zasláno nebo osobně doručeno na provozovnu prodávajícího na adrese Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00. Upozorňujeme, že z technických důvodů nemůžeme přijímat vracené zboží na dobírku.
 3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Je-li kupující spotřebitel, prodávající mu zboží doručí nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se jinak. Pokud prodávající lhůtu nedodrží, je kupující, který je spotřebitel, oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a prodávající mu vrátí přijaté peněžní prostředky.
  • Kupující si může vybrat z následujících způsobů doručení:
   • kurýrem přepravní společnosti PPL Private (kurýr kupujícího předem informuje o čase doručení);
   • kurýrem přepravní společnosti PPL Business (kupující nebude předem upozorněn na čas doručení);
   • doručením na vybrané výdejní místo Zásilkovny.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen toto zboží převzít.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je v takovém případě povinen uhradit tyto náklady nejpozději do 14 dnů od výzvy prodávajícího na účet uvedený ve výzvě. V případě, že si zboží kupující zboží nepřevezme v rozporu se smlouvou, může jej prodávající zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a při příštím nákupu po kupujícím požadovat platbu kupní ceny ještě před odesláním zboží.
  • Při převzetí zboží od přepravce prodávající doporučuje kupujícímu, aby zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámil přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Kupující bere na vědomí, že zboží je vyrobeno jako finální produkt až při jeho objednání kupujícím. Doba dodání zboží je uvedena v kartě produktu a je orientační,může se prodloužit v případě neočekávaných událostí anebo nedostatku kapacit komponent potřebných k výrobě zboží na straně prodávajícího anebo dodavatelů prodávajícího, o čemž prodávající kupujícího vždy informuje, a pokud nemá kupující o pozdní dodání zboží zájem, může od smlouvy odstoupit a prodávající mu vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky. Pokud je kupující spotřebitel, doba dodání zboží může být delší než 30 dnů pouze s jeho souhlasem.
  • Prodávající může rozdělit objednávku a dodat objednané zboží po jednotlivých produktech.
  • Prodávající může dodávku zboží zpozdit v případě zásahu „vyšší moci“ (např. živelné pohromy, úmrtí, válka, mimozemský útok, nehody, kybernetické útoky, či nemoci apod.). V případě vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na e-shopu výslovně uvedena delší dodací doba a se kterou kupující, je-li spotřebitel, souhlasil.O odstoupení od smlouvy bude prodávajícího kupujícího informovat e-mailem a do 14 dnů mu vrátí všechny přijaté peněžní prostředky.
  • Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl povinen si zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
   • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasil;
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k užití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • Dále prodávající odpovídá za to, že kromě ujednaných vlastností:
   • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Za uvedené poslední čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že kupujícího před uzavřením kupní smlouvy výslovně upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy souhlasil.

 • V případě zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, za takovou vadu prodávající neodpovídá.

Postup reklamace

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího.
 • Pokud má kupující za to, že je zboží vadné nejjednodušší je napsat prodávajícímu e-mail, přiložit fotografii vady a následně se s prodávajícím dohodnout na postupu reklamace individuálně.
 • Zboží, které podle názoru kupujícího obsahuje vadu, může kupující doručit spolu s reklamačním formulářem nebo průvodním dopisem i přímo na adresu Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00. Prodávající upozorňuje, že z technických důvodů nemůže přijímat reklamované zboží na dobírku.
 • Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
  • kontaktní údaje kupujícího, popis vady (např. poškozený potisk na tričku) a požadavek na způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nové tričko);
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 • Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní, tedy s veškerým příslušenstvím, aby mohl prodávající reklamaci posoudit. V případě silně znečištěného zboží prodávající není povinen zboží převzít a zboží zašle kupujícímu zpět na své náklady.
 • Pokud je kupující spotřebitel, při uplatnění reklamace mu prodávající zašle písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Do kdy vytknout vadu?

 • V případě, že je kupující spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví,do dvou let od převzetí zboží.Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí
 • V případě, že je kupující podnikatel, svá práva z vadného plnění může uplatnit za předpokladu, že vytkne vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a vadu při dostatečné péči zjistit. Pro skrytou vadu platí totéž, současně ji ale musí vytknout maximálně do dvou let po odevzdání zboží.
 • Pokud vytkl kupující vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou nemůže vadné zboží užívat.
 • Je-li kupující spotřebitel a na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy je uvedena doba, po kterou si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který kupujícímu vydá nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musí kupující vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby v záručním listě.
 • Zákonná odpovědnost za vady a záruka za jakost se nevztahují na:
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (např. vytahané oblečení);
  • u použitého zboží opotřebení, které odpovídá míře jeho předchozího užívání;
  • vady, o kterých kupující věděl při nákupu, nebo které sám způsobil (např. pokud roztrhl část oděvu).

Způsoby vyřízení reklamace

 • Pokud má zboží vady, kupující může požadovat odstranění vady. Dle své volby může požadovat:
  • dodání nové věci bez vady, nebo
  • opravu věci.
 • Pokud je pro prodávajícího zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, právo zvolit si způsob odstranění vady kupující nemá. Je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to:
  • pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné potíže;
  • když se vada projeví opakovaně (zpravidla třikrát a více, posuzuje se individuálně);
  • pokud je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
  • pokud je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro kupujícího.
 • Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada nevýznamná.
 • Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 • Za vadu zboží se nepovažuje vada způsobená vyšší mocí.

Vyřízení reklamace

 • Pokud je kupující spotřebitel, prodávající ho bude o vyřízení reklamace včetně odstranění vady informovat do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se nedohodnou na delší lhůtě. Pokud prodávající tuto lhůtu nedodrží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace zašle prodávající kupujícímu elektronicky, popřípadě poštou. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující zboží povinen vyzvednout.
 • Pokud je kupující podnikatel, o jeho reklamaci prodávající rozhodne co nejdříve. Nemá ale povinnost rozhodnout o ní do 30 dnů. V přiměřené lhůtě reklamaci posoudí a zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání a případně zdůvodnění zamítnutí reklamace, a to elektronicky, případně poštou.
 • Kupující, který je spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí kupující požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak mu nemusí být přiznány. Kupující, který je podnikatel, toto právo nemá. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Pokud je kupujícím spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh spotřebitele, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s prodávajícím. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo poprvé.
  • Zahájit mimosoudní řešení sporu může spotřebitel i online prostřednictvím platformy pro řešení sporů online zřízené Evropskou komisí, dostupné zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kupujícímu může být doručováno prostřednictvím elektronické pošty.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. V případě potřeby kupujícího ji prodávající na žádost kupujícímu zašle.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
   • adresa pro doručování: Pity not to buy s.r.o., Viktora Huga 11, Praha 5, 15000;
   • e-mail:toje(na)skodanekoupit(tecka)cz;
   • telefon: +420 607 189 999.
  • Veškerá práva k e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozhození stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat či jinak používat e-shop nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.
  • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu kupující nesmí používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu a nesmí ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla prodávajícímu či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, jejich aktuální znění nalezne kupující vždy na e-shopu. Změnou obchodních podmínek nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Potvrzení o uzavření smlouvy zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Samotnou smlouvu včetně těchto podmínek archivuje prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji kupující potřebuje, prodávající mu ji rád zašle po žádosti kupujícího.

V Praze dne 16.02.2023

Znění obchodních podmínek platných od 16.02. 2023

 

Reklamační formulář Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy